Privatumo politika

I. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

 • 1. UAB „Sinerta LDC“ (toliau - Mes) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
 • 1.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
 • 1.2 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 • 1.3 Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;
 • 1.4 Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [http://sinerta.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone);
 • 1.5 kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. Kokiais būdais tvarkome jūsų asmens duomenis?

 • 2. Mūsų internetiniame puslapyje asmens duomenis tvarkome:
 • 2.1 įrašant naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
 • 2.2 Jums internetinio puslapio sekcijoje [http://sinerta.lt/cart.html] užsisakant prekes;
 • 2.3 Jums internetinio puslapio sekcijoje [http://sinerta.lt/create-account.html] užpildžius registracijos formos laukelius;
 • 2.4 Jums internetinio puslapio sekcijoje [http://sinerta.lt/contact.html] pateikus užklausą.

III. Kokius slapukus naudojame savo internetiniame puslapyje?

 • 3. Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • 3.1 Jūsų naudojamos naršyklės, operacinės sistemos ir įrenginio tipą;
 • 3.2 Jūsų naršymo istoriją;
 • 3.3 Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • 3.4 peržiūrėtas internetinio puslapio sekcijas;
 • 3.5 kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus internetiniame puslapyje.
 • 4. Slapukus naudojame siekdami:
 • 4.1 užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
 • 4.2 tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
 • 4.3 diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
 • 4.4 analizuoti naudotojų elgseną naršant Mūsų internetiniame puslapyje;
 • 4.5 užtikrinti parduodamų prekių plėtrą;
 • 4.6 pasiūlyti Jums savo parduodamą produkciją, atitinkančią Jūsų naršymo elgseną ir poreikius;
 • 4.7 Susieti savo internetinį puslapį su socialinio tinklo facebook paskyra;
 • 4.8 Vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Mūsų internetinis puslapis.
 • 5. Naudojame šių kategorijų slapukus:
 • 5.1 funkcinius slapukus, leidžiančius identifikuoti vartotoją Mūsų internetiniame puslapyje, kad vartotojas galėtų prisijungti prie internetinio puslapio, užsisakyti prekes, peržiūrėti savo užsakymų istoriją ir atlikti kitus veiksmus. Šie slapukai taip pat, padeda išvengti įsilaužimų į Mūsų internetinį puslapį.
 • 5.2 analitinius slapukus, leidžiančius atpažinti ir suskaičiuoti internetinio puslapio lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, kokiuose ankstesniuose puslapiuose lankytojai yra lankęsi, taip pat renkančius kitą informaciją, susijusią su internetinio puslapio naudojimu. Šie slapukai suteikia Mums informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui.
 • 6. Internetiniame puslapyje nėra naudojami Mūsų ir trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai.
 • 7. Slapukų naudojimo laikotarpiai:
  Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
  Funkciniai slapukai
  session 1 metai
  AspNetCore.Antiforgery Iki naršyklės lango uždarymo
  Analitiniai slapukai
  _ga 2 metai
  _gid 24 valandos
  _gat_gtag 1 minutė
 • 8. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų šiame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, eikite į slapukų valdymo parametrus, kur galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Funkciniai slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo šis puslapis neveiktų tinkamai. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Mūsų internetiniame puslapyje Jūsų pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti.

IV. Kokius asmens duomenis tvarkome jums pateikiant užklausą?

 • 9. Norėdami Mums pateikti užklausą dėl prekių asortimento, kitų Mūsų teikiamų paslaugų ar kitais klausimais, privalote pateikti savo vardą ir el. pašto adresą. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti suinteresuotam asmeniui.
 • 10. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms paslaugoms suteikti.

V. Kokius asmens duomenis tvarkome jums registruojantis mūsų interneto svetainėje ir pateikiant užsakymą?

 • 11. Norėdami užsiregistruoti Mūsų interneto svetainėje ir pateikti Mums prekių užsakymą privalote nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei gyvenamosios vietos adresą. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Mūsų teisėto intereso pagrindu siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
 • 12. Jūsų registracijos formoje ir prekių užsakyme pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms su prekių užsakymu susijusioms paslaugoms suteikti.

VI. Ar vykdome jūsų asmens duomenų perdavimą?

 • 13. Jūsų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai juos perduoti privalome vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VII. Kokias teises turite?

 • 14.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
  • 14.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • 14.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • 14.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • 14.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);
  • 14.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • 14.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
  • 14.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  • 14.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).
 • 14.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@sinerta.lt, pakeitę nuostatas savo El. parduotuvės paskyroje ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).
 • 14.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • 14.4. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami savo El. parduotuvės paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@sinerta.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.
 • 14.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą. Detaliau mūsų taikoma duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka yra nurodyta čia.
 • 14.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.
Įvyko nenumatyta klaida. Spauskite „Perkrauti“ ir atlikite operaciją iš naujo arba parašykite mums.