BENDROSIOS REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Bendrosios remonto paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato kaip UAB „Sinerta LDC“, juridinio asmens kodas 123875186, adresas Švitrigailos g. 11C, LT-03228, Vilnius (toliau – Bendrovė) teikia kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kitų elektronikos prietaisų remonto paslaugas.

1.2. Šiose Taisyklėse „Klientas“ reiškia įrenginio savininką, užsakiusį remonto paslaugas. „Įrenginys“ reiškia Kliento prietaisus, perduotus Bendrovei, kurių atžvilgiu Bendrovė įsipareigojo teikti tam tikras paslaugas. „Remontas“ reiškia paslaugą, kai įrenginiui teikiama techninė priežiūra ir atliekami remonto darbai, pagal Kliento užsakytą darbų apimtį.

1.3. Remonto darbus apmoka Klientas.

1.4. Bendrovė gali iš anksto, neįspėdama Kliento, keisti ar pildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo Bendrovės tinklalapyje dienos. Kliento užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

RENGINIO PRISTATYMAS REMONTUI

2.1. Įrenginio remontas vykdomas pristačius įrenginį Bendrovei. Įrenginį remontui pristato Klientas. Šalims iš anksto susitarus, Bendrovė gali paimti įrenginį iš Kliento nurodytų patalpų arba įrenginys gali būti pristatomas per kurjerį ar paštomatą.

2.2. Klientas, pateikdamas įrenginį, patvirtina, kad įrenginys priklauso Klientui, jo pateikti duomenys teisingi, o kai Klientas užsako įrenginio duomenų išsaugojimo, atkūrimo ar perkėlimo paslaugą, kad jo prašomas išsaugoti, atkurti ar perkelti turinys yra teisėtas ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams.

2.3. Perduodant įrenginį Klientas užpildo įrenginio priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodoma Kliento ir įrenginio informacija Kliento apibūdintas gedimas, įrenginio būklė, su įrenginiu pateikiami priedai ir komplektinės dalys, kita informacija. Klientas įrenginio priėmimo – perdavimo akte turi konkrečiai ir aiškiai nurodyti pastebėtą gedimą, trūkumą ar kitą priežastį, dėl ko įrenginys pateikiamas remontui.

2.4. Jei įrenginio – priėmimo perdavimo aktas Klientui atsiunčiamas elektroniniu paštu (pavyzdžiui, perduodant įrenginį per kurjerį, paštomatą), Klientas privalo užpildytą aktą atsiųsti ne vėliau kaip iki įrenginio perdavimo Bendrovei momento. Priešingu atveju įrenginys yra nepriimamas ir grąžinamas Klientui.

2.5. Bendrovė, taip pat gali prašyti su įrenginio priėmimo – perdavimo aktu pateikti įrenginio pirkimo dokumentus (kad įsitikintų, kas yra tikrasis įrenginio savininkas).

2.6. Įrenginį remontui Klientas turi pateikti gamintojo arba analogiškame saugų transportavimą bei laikymą užtikrinančiame įpakavime, su pirkimo metu gautais techniniais dokumentais, tvarkyklėmis, kartu komplektuojamais kabeliais, laidais, programine įranga.

2.7. Bendrovė, priimdama įrenginį, atlieka preliminarią jo apžiūrą ir įrenginio priėmimo – perdavimo akte ar atskirame akte pažymi pastebėtus ženklius įrenginio pažeidimus bei trūkumus.

3. ĮRENGINIO GEDIMŲ DIAGNOSTIKA

3.1. Bendrovė per 1-3 darbo dienas nuo įrenginio pristatymo, atlieka įrenginio pirminę diagnostiką.

3.2. Diagnostikos mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal Bendrovės kainoraštį. Jei po diagnostikos paslaugos suteikimo Klientas atsisako tolimesnių remonto paslaugų ar paaiškėja, kad įrenginio remontas yra neįmanomas, netikslingas, įrenginys Klientui grąžinamas tik po diagnostikos mokesčio sumokėjimo. Iki to laiko įrenginys sulaikomas.

3.3. Apie atliktą diagnostiką Klientas informuojamas telefono skambučiu, SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tolimesnis remontas vykdomas Klientui patvirtinus sutikimą su tolimesniu remontu. Klientui nesutikus, ar per 2 darbo dienas nuo pranešimo jam apie diagnostikos rezultatus pateikimo, neišreiškus nuomonės dėl tolimesnio įrenginio remonto, įrenginys neremontuojamas ir grąžinamas Klientui (prieš tai jam apmokėjus diagnostikos išlaidas).

3.4. Atliekant diagnostikos darbus nustatoma tik įrenginio gedimo priežastis, tačiau įrenginys nėra remontuojamas.

4. ŠALIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Įrenginio remontą Bendrovė atlieka pati arba pasitelkia remonto darbus atliekančius partnerius.

4.2. Pateikiant įrenginį remontui Klientas privalo pateikti ir visus komplektuojamus įrenginio priedus. Įrenginiai, kuriuose naudojamos eksploatacinės medžiagos (pavyzdžiui, spausdintuvai, kopijavimo ir pan.), pateikiami su netuščiomis originaliomis ar gamintojo rekomenduojamomis eksploatacinėmis medžiagomis (pavyzdžiui, rašalo ar dažiklio kasetėmis). Nepateikus įrenginio priedų, jei be jų negalimas įrenginio remontas, Bendrovė neremontuoja įrenginio ir grąžina jį Klientui.

4.3. Klientas privalo išjungti ekrano užrakto kodą, o jei tai techniškai neįmanoma, informuoti Bendrovę apie įrenginio saugos kodą. Jei įrenginys yra apsaugotas slaptažodžiu ar kitomis priemonėmis, Bendrovė jas be atskiro suderinimo pašalina diagnostikos ar remonto metu. Jei to padaryti neįmanoma, o Klientas atsisako atrakinti įrenginį – Bendrovė neatlieka įrenginio remonto ir grąžina įrenginį Klientui.

4.4. Klientas privalo išimti į komplektaciją neįeinančius priedus (atminties ar SIM korteles, dėkliukus ar pan.). Bendrovė, be atskiro įspėjimo, teikdama remonto paslaugas, gali sunaikinti šiuos priedus ir/ar juose esančią informaciją. Bendrovė neatsako Klientui už dėl tokio sunaikinimo kilusias neigiamas pasekmes.

4.5. Klientas privalo nuo įrenginių (telefonai, planšetiniai kompiuteriai) nuimti užklijuotus apsauginius stiklus ar plėveles, kitus lipdukus. Klientui nepašalinius tokių apsauginių priemonių, Bendrovė jas gali nuimti remonto darbų atlikimo metu ir nėra atsakinga už jų sugadinimą ar pašalinimą. Bendrovė neatsako, jei Klientui, nepašalinus tokių apsauginių priemonių, liko nepastebėti išoriniai, programiniai ar mechaniniai įrenginio pažeidimai, pavyzdžiui, po apsauginiu lipduku paslėptas ekrano įtrūkimas, užklijuotas prietaiso korpuso pažeidimas ar pan.

4.6. Bendrovė utilizuoja atsargines dalis (atliekas), kurios pakeičiamos remonto proceso metu.

4.7. Bendrovė atsako tik už žalą, kuri Klientui kilo dėl Bendrovės kaltės, atsakomybė ribojama Bendrovei perduoto įrenginio verte. Bendrovė neatsako už jokią žalą, susijusią su negalėjimu naudotis įrenginiu dėl to, kad jis yra remontuojamas.

4.8. Bendrovė remonto darbams taiko trijų mėnesių garantiją.

5. REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR ATSIĖMIMAS

5.1. Įrenginys yra suremontuojamas per 1-7 darbo dienas, nuo pranešimo Klientui apie atliktą diagnostiką ir nustatytus gedimus dienos. Jei Bendrovė neturi reikiamos detalės ar paaiškėjus paslėptiems įrenginio gedimams, kurie nebuvo nustatyt pirminės diagnostikos metu, gali būti nustatomas papildomas įrenginio remonto terminas. Apie papildomą įrenginio remonto terminą bei jo nustatymo priežastį Bendrovė informuoja Klientą elektroniniu paštu ir SMS žinute, o jei reikalinga - telefono skambučiu.

5.2. Prieš atsiimdamas įrenginį Klientas privalo sumokėti už visas suteiktas paslaugas: remontą, diagnostiką, įrenginio saugojimą ir kt.

5.3. Atsiimdamas įrenginį, Klientas Bendrovei pateikia įrenginio priėmimo – perdavimo aktą. Įrenginį taip pat gali atsiimti įrenginio priėmimo – perdavimo akte nurodytas kitas asmuo, pateikęs aktą ir asmens dokumentą. Jeigu įrenginio priėmimo – perdavimo aktas prarastas, Bendrovė išduoda įrenginį tik įrenginio priėmimo – perdavimo akte nurodytam įrenginio savininkui. Tokiu atveju Klientas privalo Bendrovei pateikti jos prašomus dokumentus ar jų kopijas, įrodančias Kliento tapatybę ir sąsajas su įrenginiu.

5.4. Atsiėmęs įrenginį Klientas (jo atstovas) turi iš karto patikrinti, ar nurodytas gedimas yra pašalintas (išskyrus atvejus kai to neįmanoma padaryti Bendrovės patalpose), taip pat įsitikinti, kad grąžinama visa remontui pateikto įrenginio komplektacija. Vėliau pretenzijos dėl trūkstamų komplektacijos dalių nepriimamos.

5.5. Klientas privalo atsiimti įrenginį per 30 dienų nuo pranešimo apie remonto darbų pabaigą ir galimybę atsiimti įrenginį ar remonto darbų sustabdymą (atsisakius pateikti būtinus priedus, atsisakius apmokėti Bendrovės nurodytą kainą ir pan.) išsiuntimo SMS žinute ar elektroniniu paštu. Neatsiėmus įrenginio per nurodytą terminą, taikomas įrenginio saugojimo mokestis: 0,10 EUR už kiekvieną pradelstą dieną.

5.6. Klientui neatsėmus įrenginio per 6 mėnesius, įrenginys perduodamas utilizuoti. Bendrovė apie įrenginio perdavimą utilizuoti informuoja Klientą SMS žinute ir elektroniniu paštu prieš 9 dienas iki įrenginio perdavimo utilizuoti.

6. DĖL ASMENINIUOSE ĮRENGINIUOSE ĮDIEGTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS

6.1. Klientas, pateikęs įrenginį remontui, patvirtina, kad visa naudojama ar pateikta įdiegti šiame įrenginyje programinė įranga yra įsigyta legaliai ir jos naudojimas nepažeidžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, taip pat kitų galiojančių teisės aktų.

6.2. Bendrovė neatsako už įrenginio ir jame esančių duomenų laikiną paėmimą ar praradimą dėl valstybės kontroliuojančių institucijų atliekamo patikrinimo metu aptiktos nelegalios programinės įrangos. Už nelegalią programinę įrangą, įdiegtą remontuoti pateiktame įrenginyje, atsako įrenginio savininkas.

6.3. Bendrovė neatsako ir negarantuoja, kad po įrenginio remonto visa jame buvusi programinė įranga veiks tinkamai bus atkurtos visos paskyros ar slaptažodžiai.

7. BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ DĖL DUOMENŲ IŠSAUGOJIMO

7.1. Prieš pateikiant įrenginį remontui, Klientas privalo ištrinti iš įrenginio asmens duomenis, įskaitant kontaktus, nuotraukų ar kitų vaizdų galerijas, kalendoriaus įrašus, failus ir kitą informaciją. Klientas pats privalo pasirūpinti ir yra atsakingas, už įrenginyje esančių duomenų išsaugojimą kitoje laikmenoje, taip pat įrenginio atsarginės duomenų kopijos sukūrimą.

7.2. Duomenys likę įrenginyje, SIM kortelėje, atminties kortelėje, kitoje laikmenoje remonto paslaugų teikimo gali būti negrįžtamai ištrinti.

7.3. Klientas, prieš pradedant remonto darbus, gali užsakyti papildomą mokamą duomenų išsaugojimo, atkūrimo ar perkėlimo paslaugą. Net ir užsakius tokią paslaugą Bendrovė negarantuoja, kad bus išsaugoti, atkurti ar perkelti visi Kliento įrenginyje esantys duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant, įrenginyje esančius failus, archyvus, aplikacijas, programas, programinės įrangos slaptažodžius ir kitą informaciją. Išsaugomų, atkuriamų ar perkeliamų duomenų apimtis priklauso nuo įrenginio tipo, gamintojo, modelio, taip pat įrenginio gedimo lygio. Bendrovė taip pat neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl duomenų visiško ar dalinio praradimo juos išsaugant, perkeliant ar atkuriant, jei ji atsirado ne dėl Bendrovės kaltės.

7.4. Bendrovė atskirai netikrina Kliento įrenginyje esančios informacijos turinio, tačiau, paaiškėjus (pavyzdžiui, remonto darbų atlikimo metu, Bendrovės naudojamoms automatinėms programoms užfiksavus), kad įrenginyje saugoma nelegali programinė įranga, neteisėtas ar nusikalstamas turinys, informacija, kurios atkūrimas, išsaugojimas ar perkėlimas gali padaryti žalą Bendrovės veiklai, sistemoms ar kitiems Bendrovės klientams, Bendrovė tokių Kliento duomenų neišsaugo, neatkuria ir neperkelia. Bendrovė taip pat neatsako už jokią dėl tokios informacijos neišsaugojimo Klientui kilusią žalą.

8. SU REMONTO PASLAUGOMIS SUSIJĘS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Bendrovė kaip duomenų valdytoja gali tvarkyti tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, adresą, darbovietę (kai įrenginį remontui pateikia juridinis asmuo ar verslininkas), remontui būtinus įrenginio duomenis, t. y. įrenginio gamintojo pavadinimą, modelį, IMEI kodą, komplektaciją, defektų aprašymą, vizualinį įvertinimą, saugumo kodą, jei toks yra, ir įrenginio įsigijimo dokumentų kopijas, su mokėjimais ir atsiskaitymais susijusią informaciją, įrenginyje esančią Kliento informacijos rinkmeną (rinkmenas), susirašinėjimą dėl teikiamų paslaugų ir su paslaugų teikimu susijusius duomenis, Kliento atstovo duomenis, kuriuos pateikia Klientas.

8.2. Pateikdamas asmens duomenis Klientas atsako už šių duomenų teisingumą, o, kai pateikiami kito asmens duomenys – už tokio asmens tinkamą informavimą bei reikiamų sutikimų gavimą.

8.3. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi paslaugų teikimo ir apmokėjimų už suteiktas paslaugas valdymo tikslais, vykdant teisės aktų reikalavimus bei siekiant Bendrovės ar trečiųjų šalių teisėto intereso (pavyzdžiui, vykdyti paslaugų kokybės kontrolę, užtikrinti tinkamą kasdienę Bendrovės veiklą).

8.4. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Kliento, trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, darbdavių, atstovų, mokėjimo įstaigų ar pan.) ar sugeneruojami teikiant paslaugas.

8.5. Asmens duomenys, konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti partneriams, padedantiems Bendrovei teikti remonto paslaugas, buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams ar kitiems Bendrovės pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jei Klientas užsako įrenginio pristatymo ar paėmimo paslaugą, duomenys gali būti perduoti tokias paslaugas teikiantiems partneriams, pavyzdžiui, kurjeriams.

8.6. Asmens duomenys saugomi visą remonto paslaugos teikimo laiką ir 10 metų po paslaugos teikimo pasibaigimo, nebent teisės aktai nustato kitokius duomenų saugojimo terminus.

8.7. Asmenys, kurių duomenis tvarko Bendrovė, turi teisę 1) kreiptis į Bendrovę su prašymu susipažinti su jų asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, 2) prašyti ištaisyti netikslius asmens duomenis, 3) teisės aktų numatytais atvejais prašyti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, 4) prašyti perkelti asmens duomenis, 5) nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai jie tvarko sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, 6) kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl pažeistų duomenų subjektų teisių. Norint įgyvendinti nurodytas teises ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusias klausimais reikėtų kreiptis el. paštu info@sinerta.lt. Platesnė informacija apie Bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama https://www.sinerta.lt/privatumo-politika.

Įvyko nenumatyta klaida. Spauskite „Perkrauti“ ir atlikite operaciją iš naujo arba parašykite mums.